Διεξαγωγή μελέτης για την Ψηφιακή Ατζέντα στη Ρίγα

Η πρωτεύουσα της Λετονίας, η Ρίγα, ήταν ο τόπος της δεύτερης διακρατικής συνάντησης μας, όπου παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα μελέτης με βάση την έρευνα που διεξήχθη κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών.
Η εταίροι συμφώνησαν για την οριστικοποίηση των εθνικών εκθέσεων της μελέτης, οι προθεσμίες για τη δημιουργία κατευθυντήριων γραμμών για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και δημιούργησαν ένα πρότυπο για την ανάπτυξη ενοτήτων για την ΤΠΕ τους επόμενους μήνες.